دستگاه قلم مونتاژ

دستگاه های مونتاژ قلم از ESENG برای مونتاژ یک قلم استاندارد یکبار مصرف 4 قطعه طراحی شده است. سطح اتوماسیون بسته به شرایط لازم مقیاس پذیر است و می تواند متعاقباً از طریق اصلاحات میدانی دستگاه تنظیم شود. این مفاهیم در یک جدول دوار برای خروجی های پایین و متوسط و یا یک سیستم حمل و نقل خطی برای خروجی های بالاتر ساخته شده اند.