فیلم های ماشین مونتاژ قلم

دستگاه CAPPING برای دوباره پر کردندستگاه CAPPING برای دوباره پر کردن
دستگاه بسته بندی کارتریج INKدستگاه بسته بندی کارتریج INK
مجدداً ماشین مجامع را دوباره پر کنیدمجدداً ماشین مجامع را دوباره پر کنید
ماشین کاغذ PUTER CUTTER ASSEMBLYماشین کاغذ PUTER CUTTER ASSEMBLY
ماشین آلات PEN ASSEMBLYماشین آلات PEN ASSEMBLY
ماشین مجلل FINE LINER PEN TIPماشین مجلل FINE LINER PEN TIP
دستگاه جمع آوری پنل BALL (با اسپرینگ)دستگاه جمع آوری پنل BALL (با اسپرینگ)
ماشین آلات مجمع شارپنر (SEMI-AUTO)ماشین آلات مجمع شارپنر (SEMI-AUTO)